slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

Na podlagi Zakona o društvih je občni zbor “Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije” dne 24. 7. 2014 v Ljubljani sprejel ta statut, ki je bil dopolnjen na sejah občnega zbora 17. 3. 2015, 7. 3. 2017, 6. 9. 2018, 11. 3. 2020 in 30. 6. 2020.

STATUT
“DRUŠTVA PREVAJALCEV IN TOLMAČEV SLOVENIJE”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

„Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije“ je prostovoljno združenje prevajalcev in tolmačev, ustanovljeno zaradi skupnih interesov njegovih članov, opredeljenih v tem aktu. Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združevanja članov, enakopravnem odločanju oz. soodločanju članov in na načelih javnosti dela. Društvo je neprofitna organizacija.

 

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen

Ime društva je: “Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije”
Sedež in naslov sedeža društva je: Ljubljana, Dalmatinova 2
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v register društev pri UE Ljubljana.

4. člen

Društvo ima svoj žig. Žig društva je okrogle oblike, premera 3,5 cm. Na njem je izpisano popolno ime društva. Število posameznih žigov, njihovo uporabo in način varovanja določi izvršni odbor društva.

5. člen

Društvo sodeluje in se povezuje s slovenskimi in tujimi ter mednarodnimi društvi in združenji, ki imajo podobne namene in cilje, kot so določeni s tem aktom.

6. člen

Za zastopanje in predstavljanje društva pred državnimi organi in organizacijami v državi in tujini je pooblaščen predsednik društva. Predsednik v okviru sprejetih sklepov organov društva in določil tega statuta zastopa in predstavlja društvo posamično in neomejeno. Listine društva (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisujeta predsednik ali sekretar društva. Sekcijo sodnih tolmačev zastopa vodja Sekcije sodnih tolmačev društva, ki na podlagi pooblastila predsednika društva podpisuje listine Sekcije sodnih tolmačev.

7. člen

Pooblaščenca društva in Sekcije sodnih tolmačev lahko za opravljanje posameznih pravnih in drugih dejanj pooblastita tudi druge osebe.

 

III. NAMEN, NALOGE IN CILJ

8. člen

Osnovni namen društva je zastopanje in povezovanje interesov članov, prevajalcev in tolmačev, ki opravljajo poklic prevajalca in/ali tolmača, so registrirani za dejavnost prevajanje in tolmačenje (74.300), ali se s prevajanjem in tolmačenjem ukvarjajo dopolnilno. Prav tako je osnovni namen društva zastopanje in povezovanje interesov sodnih tolmačev in pomoč pri izpolnjevanju zahtev, ki jih na tem področju določata veljavna zakonodaja EU in slovenska zakonodaja. Društvo zlasti skrbi za ugled poklica in strokovni razvoj prevajalcev, tolmačev in sodnih tolmačev.

9. člen

Cilj društva je povezovati posameznike, ki se ukvarjajo s prevajanjem in tolmačenjem, jih vključevati v izobraževalne programe za dvig kakovosti prevajalske, tolmaške in sodnotolmaške stroke in uveljavljati interese, potrebe in pravice prevajalca, tolmača in sodnega tolmača.

10. člen

Za uresničevanje namena in ciljev društvo izvaja naslednje naloge oz. nepridobitne dejavnosti:

 • zastopa in povezuje interese svojih članov znotraj društva, v javnosti in pred državnimi ustanovami,
 • prispeva k ugledu prevajalske, tolmaške in sodnotolmaške stroke ter dvigu kakovosti prevajanja in tolmačenja,
 • organizira različne oblike vseživljenjskega izobraževanja prevajalcev, tolmačev in sodnih tolmačev,
 • sodeluje z državnimi ustanovami pri reševanju odprtih vprašanj, povezanih z vlogo in poklicem članov, registriranih za dejavnost prevajanje in tolmačenje (74.300), in članov, ki so sodni tolmači, in si na druge načine prizadeva uveljaviti poklicni profil prevajalca in tolmača, in profil sodnega tolmača,
 • razvija kulturo in etiko prevajalcev, tolmačev in sodnih tolmačev,
 • organizira društvena srečanja in strokovne konference,
 • izdaja strokovne članke, knjige, revije in druge publikacije, in ureja spletno stran,
 • organizira raziskovanje strokovne terminologije in izdelavo glosarjev,
 • organizira prevajanje in tolmačenje za potrebe društva,
 • naroča analize in raziskave, povezane z namenom in dejavnostmi društva.

11. člen

V zvezi z uresničevanjem namena in nalog, opredeljenih v 9. in 10. členu tega akta, lahko društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, kot so opredeljene v standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD):

 • 94.120 Dejavnost strokovnih združenj
 • M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike (raziskovanje in razvoj na področju jezikoslovja in izobraževanja)
 • J58.110 Izdajanje knjig (brošur, prospektov, slovarjev v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na internetu)
 • J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (izhajanje manj kot štirikrat tedensko)
 • C18.130 Priprava za tisk in objavo (lektoriranje besedil v domačem in tujih jezikih)
 • M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (strokovno svetovanje)
 • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (prirejanje seminarjev in drugih oblik izobraževanja prevajalcev in tolmačev).

Društvo opravlja navedeno pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva. Sredstva, pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se porabijo za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v 10. členu tega akta.

 

IV. ČLANSTVO

12. člen

Članstvo je redno in prostovoljno. Poleg članov, ki na dan ustanovitve društva sprejemajo ta statut, se v društvo lahko včlani vsak, ki izpolnjuje pogoje za članstvo, sprejema namene in naloge društva ter je pripravljen izpolnjevati njegov program in statut ter se vključevati v dejavnost društva.

Sprejem v članstvo

13. člen

Člani društva so prevajalci in tolmači, ki

 • imajo končano fakultetno izobrazbo 7. stopnje prevodoslovne, jezikoslovne ali druge študijske smeri in se ukvarjajo s prevajanjem in tolmačenjem;
 • imajo končano izobraževanje 6. stopnje prevodoslovne, jezikoslovne ali druge študijske smeri (višješolski programi ali 1. stopnja študija po bolonjskih programih) in vsaj 2 leti prevajalskih in/ali tolmaških izkušenj, kar pomeni najmanj 2000 prevajalskih strani ali 120 tolmaških dni ali kombinacijo obojega;
 • so sodni tolmači, imenovani z odločbo Ministrstva za pravosodje.

Člani društva s pristopno izjavo sprejmejo Kodeks prevajalske etike Mednarodnega združenja prevajalcev FIT.

14. člen

O pridobitvi članstva v društvu odloča izvršni odbor na podlagi prošnje za sprejem. 

Prošnji mora oseba, ki za članstvo kandidira, priložiti dokazila o izobrazbi oziroma imenovanju za sodnega tolmača ter življenjepis z navedbo vsaj 10 prevodov z naslovom prevedenega besedila in številom prevedenih strani oziroma z navedbo vsaj 10 opravljenih tolmačenj z navedbo števila ur in končnega naročnika tolmačenja. 

Če se v postopku odločanja pojavijo dvomi o primernosti kandidata, mora biti kandidat z njimi seznanjen, in se imeti možnost nanje pisno odzvati.  

Izvršni odbor pri odločanju upošteva namen svojega pooblastila, namen društva, ter odloča v skladu z načelom enakega obravnavanja kandidatov.

Članarina

15. člen

Člani društva plačujejo letno članarino. Višino članarine določi ustanovni zbor, kasneje pa občni zbor društva na predlog izvršnega odbora. Način plačevanja članarine določi izvršni odbor društva.

16. člen

Članstvo se vodi v knjigi članov.

Pravice in dolžnosti članov

17. člen

Pravice članov društva so:

 • da sodelujejo pri dejavnostih društva;
 • da volijo in so voljeni v organe društva;
 • da so obveščeni o delu društva;
 • da izvršnemu odboru predlagajo kandidate za funkcije v organih društva;
 • da imajo vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

18. člen

Dolžnosti članov društva so:

 • da sodelujejo pri dejavnostih društva;
 • da spoštujejo statut, sklepe in odločitve organov društva;
 • da redno plačujejo članarino,
 • da opravljajo svoje delo v skladu s strokovnimi standardi in kodeksom etike,
 • da si prizadevajo za dobro ime društva in se zavzemajo za pozitivne odnose med stanovskimi kolegi.

19. člen

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Člani društva za svoje delo in aktivnosti praviloma ne prejemajo plačila. Izvršni odbor društva lahko določi, da se posamezne naloge članov društva, ki so za društvo stalnega ali izjemnega pomena, lahko honorirajo. Na podlagi sklepa izvršnega odbora se članom lahko tudi povrnejo stroški izvedbe posameznih nalog za društvo.

Prenehanje članstva

20. člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave izvršnemu odboru društva;
 • če ne izpolnjuje več pogojev iz 13. člena tega Statuta, kar ugotovi izvršni odbor, ki v takem primeru izreče ukrep črtanja člana iz članstva;
 • na podlagi odločitve disciplinske komisije, z dnem dokončnosti odločbe, če se član zoper odločbo ne pritoži;
 • z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora;
 • če član zamuja s plačilom članarine več kot 6 mesecev, črtanje iz članstva z ugotovitvenim sklepom potrdi izvršni odbor;
 • s prenehanjem delovanja društva.

 

V. ORGANI DRUŠTVA

21. člen

Organi društva so:

 • občni zbor,
 • izvršni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija,

Funkcionarji društva so:

 • predsednik društva
 • sekretar društva
 • blagajnik društva
 • vodja Sekcije sodnih tolmačev.

Predsednik društva je po funkciji hkrati tudi predsednik izvršnega odbora društva.
Zbor Sekcije sodnih tolmačev in vodstvo Sekcije sodnih tolmačev sta organa sekcije, ki delujeta znotraj društva.

Občni zbor društva

22. člen

Občni zbor kot najvišji organ društva s pristojnostmi, ki jih določata zakon in ta statut, sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor skliče predsednik društva po sklepu izvršnega odbora najmanj enkrat letno. Sklepi občnega zbora društva so nad sklepi zbora sekcij. O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga morajo podpisati zapisnikar in dva overitelja zapisnika.

23. člen

Izredni občni zbor skliče predsednik po sklepu izvršnega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo ene petine članov društva. Izvršni odbor mora izredno sejo občnega zbora sklicati najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel pisno zahtevo predlagateljev. Če izvršni odbor v navedenem roku ne skliče izredne seje, jo lahko skliče predlagatelj sam. Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda. Izredna seja občnega zbora sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana.

24. člen

Sklic občnega zbora mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom. Objava in vabila morajo biti poslana najmanj štirinajst dni pred občnim zborom.

Občni zbor se lahko izvede tudi na daljavo - korespondenčno (z elektronskoa ali navadno pošto oz. z uporabo drugih sredstev informacijsko komunikacijske tehnologije). Za sklic in izvedbo ter za odločanje na korespondenčnem občnem zboru članov se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za seje občnega zbora članov v živo.

25. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem času njegovega začetka prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ob predvidenem času njegovega začetka ni sklepčen, se seja odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov društva. Občni zbor sprejema sklepe z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Ko se odloča o spremembi statuta, so sklepi sprejeti z dvema tretjinama glasov navzočih članov. Ko se odloča o prenehanju društva, so sklepi sprejeti, če zanje glasuje večina vseh članov društva ali vsaj tri četrtine prisotnih članov. Glasovanja so javna, razen če se člani na samem zasedanju z večino glasov ne odločijo, da je glasovanje tajno.

26. člen

Pristojnosti občnega zbora so naslednje:

 • sklepa o dnevnem redu;
 • voli delovno predsedstvo, ki vodi delo občnega zbora;
 • razpravlja o delu in poročilih izvršnega odbora, nadzornega odbora ter sklepa o njih;
 • potrjuje zaključni račun za minulo leto;
 • voli in razrešuje predsednika in s tem predsednika izvršnega odbora;
 • voli in razrešuje člane organov društva;
 • sprejema politiko društva in program dela;
 • sklepa o finančnem načrtu in načrtu dela;
 • sklepa o prenehanju društva;
 • odloča o spremembah statuta;
 • ustanavlja in ukinja sekcije;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe organov in drugih zadevah glede sprejema, črtanja ali izključitev članov;
 • določa višino članarine.

Mandat in volitve

27. člen

Mandat članov izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in vodstva sekcij traja štiri leta in se lahko enkrat ponovi. Po dveh mandatih na isti funkciji član eno mandatno obdobje ne sme več kandidirati za isto funkcijo, lahko pa kandidira za drugo funkcijo v organih društva. 

Volitve v organe društva potekajo vsaki dve leti, ko se izmenično organizirajo volitve za pet ali štiri člane izvršnega odbora, za enega ali dva člana nadzornega odbora, za tri ali dva člana vodstva sekcij, in za enega ali dva člana disciplinske komisije. Za vsak organ se na volitvah izvoli en nadomestni član. Ta zasede mesto v organu društva do konca mandata osebe, ki je to mesto zapustila. 

Izvršni odbor društva

28. člen

Izvršni odbor je izvršni organ društva, ki šteje 9 članov. Po funkciji sta člana predsednik društva in vodja Sekcije sodnih tolmačev. Občni zbor izmed članov društva izvoli 7 članov izvršnega odbora. Na svoji prvi seji člani izvršnega odbora izmed sebe izvolijo sekretarja in blagajnika. Občni zbor lahko izvršni odbor ali posameznega člana razreši pred iztekom mandata.

Izvršni odbor za svoje delo odgovarja občnemu zboru društva.

29. člen

Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve, ki izhajajo iz aktov in sklepov občnega zbora. Pristojnosti izvršnega odbora so predvsem:

 • pripravlja pravilnike o notranji organizaciji društva in ostale operativne akte društva in jih predlaga v potrditev občnemu zboru;
 • sklicuje redni in izredni občni zbor društva;
 • obravnava in posreduje občnemu zboru predlog letnega programa dela, delovnih in finančnih načrtov ter zaključnega računa;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje;
 • odloča o investicijah, ki niso zajete v načrtu, do vrednosti, za katero ga pooblasti občni zbor, ali do zneska na računu;
 • določa računovodjo in druge oblike najema posameznih podpornih funkcij za delovanje društva;
 • pridobi soglasja kandidatov za funkcionarje in člane v organih društva ter jih predlaga v potrditev občnemu zboru;
 • ustanavlja in ukinja komisije in delovne ali interesne skupine društva na predlog članov ali na lastno pobudo,
 • odloča o podelitvi nagrad in priznanj društva, ki niso v pristojnosti občnega zbora.

30. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi in na sejah sprejema sklepe. Odloča lahko, če je prisotna vsaj polovica njegovih članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov izvršnega odbora. O sejah se vodi zapisnik.

31. člen

Seje izvršnega odbora so javne. Člani lahko zapisnike sej izvršnega odbora dobijo na vpogled.

Nadzorni odbor društva

32. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru. Nadzorni odbor izvoli predsednika nadzornega odbora izmed svojih članov.
Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov, odločitve pa so veljavne, če zanje glasuje več kot polovica navzočih članov.

33. člen

Naloge nadzornega odbora so predvsem:
- spremljanje in nadziranje uresničevanja določb statuta in drugih aktov društva;
- spremljanje in nadziranje izvrševanja sklepov, ki jih je sprejel občni zbor in drugi organi društva;
- spremljanje in nadziranje materialno–finančnega poslovanja društva;
- opravljanje drugih zadev, določenih s tem statutom;
- poročanje občnemu zboru;
- sprejem odstopnih izjav predsednika ali celotnega izvršnega odbora in njihovo posredovanje občnemu zboru.

Disciplinska komisija

34. člen

Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov. Člani disciplinske komisije izvolijo predsednika izmed sebe.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.
Disciplinska komisija je sklepčna, če je navzoča več kot polovica vseh članov, njene odločitve pa veljavno sprejete, če zanje glasuje večina navzočih članov.
Član društva se proti odločitvi disciplinske komisije lahko pritoži na občni zbor društva, ki o pritožbi dokončno odloči.

35. člen

Disciplinska komisija odloča o kršitvah tega statuta, Kodeksa prevajalske etike FIT, Etičnega kodeksa sodnega tolmača in drugih pravil društva, in sicer na zahtevo prizadetih ali na zahtevo izvršnega odbora. Disciplinska komisija izreka naslednje ukrepe:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev.

Komisija mora svojo odločitev sporočiti vlagatelju zahteve pisno in v 15-ih dneh.

Sekcije

36. člen

Za izvajanje posameznih nalog društva občni zbor na predlog izvršnega odbora lahko ustanovi sekcijo. Ustanovitev nove sekcije mora predlagati najmanj 10 članov društva, ki predlagajo dopolnitev statuta. Izvršni odbor da predlog v obravnavo občnemu zboru, ki o njem glasuje.

Sekcija sodnih tolmačev

37. člen

Sekcija sodnih tolmačev (SST) je ustanovljena na ustanovnem zboru društva.

Sestavljajo jo člani društva, ki so sodni tolmači in so s pristopno izjavo sprejeli Etični kodeks SST. Sekcija deluje v skladu s statutom društva in poslovnikom o delu sekcije, v katerem so opredeljeni njeni cilji, naloge in način dela.
Zbor članov SST izvoli vodstvo SST, ki šteje 5 članov z mandatno dobo štirih let. Izvoljeni člani vodstva izmed sebe izvolijo vodjo sekcije. Z izvolitvijo vodja sekcije postane član izvršnega odbora društva in v njem zastopa sekcijo.

SST se lahko s soglasjem izvršnega odbora včlani v sorodne mednarodne organizacije.

Poslanstvo SST je povezovati in zastopati interese članov, ki so sodni tolmači v društvu in širše, zagotavljati njihovo vseživljenjsko strokovno izobraževanje in sodelovati z uporabniki sodnotolmaških storitev pri reševanju odprtih vprašanj, da se zagotovi uspešno in učinkovito sporazumevanje med udeleženci v sodnih, upravnih in drugih postopkih ter okrepi status sodnih tolmačev v Sloveniji.
Sekcija ni samostojna pravna oseba.

Sekcija pripravi letni program dela in finančni načrt, ki ju potrdi izvršni odbor.

Predsednik, sekretar in blagajnik društva, vodja Sekcije sodnih tolmačev

38. člen

Društvo predstavlja in zastopa predsednik, ki lahko del svojih pooblastil prenese na druge organe.

39. člen

Predsednik društva:

 • skrbi za zakonito poslovanje;
 • vodi delo in seje izvršnega odbora kot njegov predsednik;
 • pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje;
 • zastopa društvo v premoženjskih, pravnih in drugih poslih;
 • podpisuje finančno materialne listine;
 • je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta.

40. člen

Sekretar:

 • vodi administrativno poslovanje;
 • vodi knjigo članstva in hrani akte društva;
 • opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva.

41. člen

Blagajnik:

 • vodi blagajno društva;
 • izvršuje gotovinska izplačila;
 • poravnava finančne obveznosti društva;
 • opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva.

Vodja Sekcije sodnih tolmačev:

 • na podlagi pooblastila predsednika društva doma in v tujini zastopa sodne tolmače, včlanjene v društvo;
 • pripravi operativni načrt dela Sekcije sodnih tolmačev;
 • skrbi za smotrno porabo sredstev, ki jih ima Sekcija sodnih tolmačev na voljo za izvajanje svojih aktivnosti, in o porabi sredstev poroča izvršnemu odboru.

 

VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

42. člen

Društvo lahko za svojo dejavnost pridobiva sredstva:

 • iz članarin,
 • iz opravljanja pridobitne dejavnosti,
 • iz donacij,
 • iz lastne dejavnosti.

43. člen

Premoženje društva sestavljajo denarna sredstva na bančnem računu društva in prostori z opremo, ki jo društvo pridobi za opravljanje svoje dejavnosti. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor v okviru pooblastil in omejitev iz statuta ter v skladu z veljavnimi predpisi.

Presežek prihodkov nad odhodki, dobiček in premoženje društva se uporabljajo izključno za doseganje namena in ciljev društva in se ne delijo med člane.

44. člen

Društvo opravlja finančno–materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in predpisi, ki veljajo za društva. Način vodenja poslovnih knjig se določi s pravilnikom. Sprejme ga izvršni odbor društva v obdobju 10 mesecev po registraciji.

Nadzor nad pravilnostjo materialno–finančnega poslovanja izvaja nadzorni odbor.

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

45. člen

Društvo lahko preneha po volji članov z 2/3 večino članov občnega zbora ali po zakonu. V primeru prenehanja društva se premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti, prenese na drugo nevladno organizacijo z enako ali podobno dejavnostjo. Proračunska sredstva se vrne v proračun.
 

VIII. JAVNOST DELA

46. člen

Delovanje društva je javno. Za stike z javnostjo je pooblaščen predsednik društva, ki za stike z javnostjo v zvezi z delom Sekcije sodnih tolmačev lahko pooblasti vodjo Sekcije sodnih tolmačev. Širšo javnost društvo obvešča prek javnih sej organov, svoje spletne strani ali prek sredstev javnega obveščanja. Društvo obvešča članstvo s pisnimi obvestili, okrožnicami, prek spletne strani in z možnostjo vpogleda v zapisnike sej organov društva.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Društvo ima naslednje akte:

 • statut društva
 • druge akte, med katerimi sta tudi pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju in disciplinski pravilnik, ki ju izvršni odbor društva sprejme najpozneje v roku 10 mesecev po registraciji društva.

48. člen

O zadevah, ki niso urejene s tem statutom, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih in ostali predpisi, ki urejajo delo društev ali se nanj nanašajo.

49. člen

Ta statut je sprejel občni zbor društva dne 24. 7. 2014. Dopolnjen je bil na sejah občnega zbora 17. 3. 2015, 7. 3. 2017, 6. 9. 2018, 11. 3. 2020 in 30. 6. 2020. Prečiščeno besedilo statuta začne veljati dan po sprejemu na občnem zboru.

Ljubljana, 30. 6. 2020

 

Predsednica delovnega predsedstva
Andreja Pignar Tomanič

Predsednica društva
Barbara Rovan

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja