slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

Dne 20. in 21. 3. 2015 je bila v organizaciji Društva pravnih prevajalcev in tolmačev Hrvaške v Opatiji konferenca EULITE Profesionalizacija proti deprofesionalizaciji: vzpostavljanje standardov za pravne prevajalce in tolmače, namenjena izmenjavi mnenj med sodnimi tolmači praktiki in raziskovalci, predstavitvi evropske pravne terminologije in številnim drugim temam. Na konferenci sta Špela Kutin, vodja Sekcije sodnih tolmačev, in Irena Ivelja, koordinatorica programa strokovnega izobraževanja te sekcije, uspešno predstavili delo naše sekcije in izzive, s katerimi se sooča. Po predstavitvi so sledila številna vprašanja o delu sekcije in spodbudne besede za nadaljevanje dobro zastavljenega dela.

 

Špela Kutin je uvodoma predstavila Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije in njegovo Sekcijo sodnih tolmačev (SST). Opisala je pravni okvir, v katerem slovenski sodni tolmači delujemo, vključno z vlogo regulatorja. Podrobno je orisala namen in vlogo SST pri povezovanju sodnih tolmačev, zastopanju interesov članov v odnosu do Ministrstva za pravosodje in uporabnikov sodnotolmaških storitev, organizaciji izobraževanj, terminološkem delu, in obveščanju javnosti. Med letošnjimi cilji je navedla članstvo v Euliti, nadaljnja prizadevanja za krepitev statusa sodnih tolmačev in zavezanost izpolnjevanju določb Direktive 2010/64/EU. Ključna je povezanost članov in skupna predanost ciljem sekcije in društva.

Irena Ivelja je predstavila format, teme in predavatelje programa strokovnega izobraževanja SST. Program temelji na anketi, izvedeni med slovenskimi sodnimi tolmači. Doslej je ekipa SST pripravila jezikovne seminarje za angleški, nemški, italijanski in francoski jezik, v kratkem sledijo še za nekatere druge južnoslovanske jezike. Izobraževanja so med udeleženci lepo sprejeta, ker jih predavatelji pripravijo posebej za sodnotolmaško publiko. Med predavatelji so sodni tolmači praktiki, ugledni profesorji prava in jezikoslovja, sodniki, odvetniki, predstavnik Nacionalnega forenzičnega laboratorija in Nacionalnega preiskovalnega urada. V prihodnje sekcija načrtuje seminarje s področja tehnik zapisovanja in jezikovne seminarje za nekatere jezike, za katere je v Sloveniji zapriseženih malo sodnih tolmačev.

Prevajamo Evropo

Pred konferenco EULITE  je bil 19. 3. 2015 kot del pobude DGT Prevajamo Evropo (Translating Europe) dogodek, na katerem so zlasti predstavniki Hrvaške in Slovenije predstavili prispevke o prevajanju pravnih besedilizzivih poučevanja pravnega prevajanjapreizkusih znanja za sodne tolmače itd. Veseli nas, da sta bili med predavatelji tudi naši članici dr. Alenka Kocbek iz Univerze na Primorskem in Andreja Pignar Tomanič iz Univerze v Mariboru. Udeleženci so se na oba prispevka odzvali z zanimanjem in predavateljicama zastavili številna vprašanja.

Dr. Alenka Kocbek je predstavila interdisciplinarni model pravnega prevajanja, ki ga je namensko razvila za prevajanje pravnih besedil in ki združuje perspektive različnih disciplin – od izbranih prevodoslovnih pristopov in kontrastivne analize do primerjalnega prava in pravnega jezikoslovja. Ta teoretski okvir je podprt z dognanji iz njenega praktičnega dela in izkušenj na področju sodnega tolmačenja. Zmožnosti in znanja, na katerih temelji ta model,  odražajo zahteve, ki jih morajo sodni tolmači izpolnjevati pri opravljanju svojega dela in ki bi jih zato bilo smiselno vključevati v različne oblike  izobraževanj in tudi preverjati z ustreznimi preizkusi znanja.

Andreja Pignar Tomanič je predstavila izkušnje s poučevanjem predmeta ‚Prevajanje pravnih in političnih besedil v nemščini‘ podiplomskega enopredmetnega študijskega programa Prevajanje in tolmačenje – nemščina na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, pri katerem pridobivajo študenti poleg splošnih tudi pomembne specifične kompetence. Med slednjimi gre zlasti za razumevanje in umeščanje posameznih konceptov pravnih in političnih sistemov v Evropski uniji, ob upoštevanju posebnosti v Sloveniji in nemško govornih državah. Študenti se usposobijo še za iskanje in uporabo ustreznih pravnih in političnih vzporednih besedil, kontrastivno analizo v izhodiščnem in ciljnem jeziku ter argumentacijo prevoda ob upoštevanju besedilne zvrsti. Uvodni del prevajalskih vaj je namenjen seznanitvi z organizacijo sodstva, osnovni terminološki primerjavi, spoznavanju terminoloških baz in korpusov. Sledi konkreten prevajalski proces izbranih besedil, ob koncu katerega študenti ne predstavijo le prevoda besedila, ampak pojasnijo tudi izbrano prevajalsko strategijo in izdelajo glosar.

Eulita 1

 

 

Eulita 2

 

 

Eulita 3

 

 

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja