slo m   eng m
search
p.p. 1628, 1001 Ljubljana
051 813 633 | 031 510 898
 • Misel 1

  Without translation, I would be limited to the borders of my own country.

  Italo Calvino

 • Misel 2

  El original no es fiel a la traducción.

  Jorge Luis Borges

 • Misel 4

  Prevajanje je tudi neke vrste darežljivost do soljudi.

  Aleš Berger

Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice glede pravice do jezikovne pomoči v kazenskem postopku; James Brannan1

Z dovoljenjem Jamesa Brannana, prevajalca na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu, objavljamo povzetek sodne prakse tega sodišča glede pravice do jezikovne pomoči v kazenskem postopku. Članek je v slovenščino prevedla Simona Sovinc.

 

Drugi odstavek 5. člena [Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah]:

Ob odvzemu prostosti je treba vsakogar takoj poučiti v jeziku, ki ga razume, o vzrokih za odvzem prostosti in česa ga dolžijo.

Tretji odstavek 6. člena [Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah]:

Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, ima naslednje minimalne pravice:
(a) da ga takoj in nadrobno seznanijo v jeziku, ki ga razume, z bistvom in vzroki obtožbe, ki ga bremeni;
(e) da ima brezplačno pomoč tolmača, če ne razume ali ne govori jezika, ki se uporablja pred sodiščem.

 

Akbingöl proti Nemčiji (odločba), 2004, št. 74235/01
Po obsodbi je bilo pritožniku naloženo, da plača stroške prevoda telefonskih pogovorov, ki so bili posneti med preiskavo (za tožilca).
Sodišče: Pri prevodu ni šlo za zadevo, za katero se zahteva brezplačna pomoč tolmača po točki (e) tretjega odstavka 6. člena.
Pritožba nedopustna.

Amer proti Turčiji, 2009, št. 25720/02
Pritožnik, govorec arabščine, med policijskim pridržanjem ni imel tolmača.
Sodišče: Čeprav je pritožnik nekoliko razumel tuji jezik (turščino) – dovolj, da se je lahko izražal – ni bil sposoben branja besedil. Torej bi moral imeti tolmača vsaj za to, da bi mu ponovno prevedel njegove izjave. Oblasti niso poskrbele, da bi razumel pisne izjave.
Kršitev prvega odstavka 6. člena v povezavi s točko (e) tretjega odstavka 6. člena.

Baka proti Romuniji, 2009, št. 30400/02
Madžarski državljan se je pritožil, da je tolmačenje na eni sodni obravnavi opravil kar sodni tajnik in da ni bilo prevedeno vse, kar so udeleženci povedali ¬– zastopnik države je povedal, da se je pritožnik odpovedal pravici do zapriseženega tolmača. Ni pisnega prevoda sodbe.
Sodišče: V postopku ni bilo nepoštenosti; pritožnik ni zahteval prevoda sodbe, kar bi v vsakem primeru lahko ustno pojasnil odvetnik.
Ni kršitve točke (a) ali (e) tretjega odstavka 6. člena.

Baytar proti Turčiji, 2014, št. 45440/04
Govorki kurdščine ni pomagal tolmač, ko so jo zasliševali med policijskim pridržanjem, zato je trdila, da so izjave, ki jih je dala, nezakonito pridobljeni dokazi in bi jih moralo prvostopenjsko sodišče zato izključiti.
Sodišče: Tolmač je bil še posebno pomemben v tisti fazi postopka, ko se je kakršna koli izjava, dana brez take pomoči, uporabila kot dokaz na sojenju; zato bi lahko podvomili o odreki drugim pravicam. Dejstvo, da je bil tolmač prisoten, ko je pritožnica stopila pred sodnika, ni moglo popraviti napake v postopku, še zlasti ker ta tolmač ni bil usposobljen.
Kršitev točke (e) tretjega odstavka 6. člena skupaj s prvim odstavkom 6. člena.

Berisha in Haljiti proti Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (odločba), 2007, št. 18670/03
Na sodni obravnavi druga pritožnica, katere materni jezik je albanščina in ki ne govori ne makedonščine ne srbščine, ni imela tolmača, temveč se je zanašala na jezikovno pomoč prvega pritožnika. Država je sicer priznala, da druga pritožnica ne pozna jezika sodišča, vendar je trdila, da se je pritožnica sama odločila, da ne bo potrebovala pomoči tolmača.
Sodišče: Dejstvo, da je eden od pritožnikov nastopil kot tolmač za drugega, postopka ne razveljavlja in nad tem se pritožnika takrat tudi nista pritoževala.
Pritožba nedopustna.

Bocos-Cuesta proti Nizozemski (odločba), 2003, št. 54789/00
Pritožba, da vrhovno sodišče ni upoštevalo pisma v španščini, ki ni bilo prevedeno v skladu z režimom pravne pomoči.
Sodišče: Zato ker ni bilo prevoda, ni bila kršena pritožnikova pravica do pritožbe.
Pritožba nedopustna.

Brozicek proti Italiji, 1989, št. 10964/84
Čeh, ki živi v Nemčiji, je bil sodno preganjan v Italiji, sodno obvestilo o postopku pa je prejel samo v italijanščini. Zahteval je prevod v materinščino ali enega od jezikov ZN, a so mu zahtevo zavrnili.
Sodišče: Če se zahteva prevod, je dokazno breme na (pravosodnih) organih, da dokažejo, da obtoženec dovolj dobro razume jezik sodišča, in ne na obtožencu, da dokazuje nasprotno.
Kršitev točke (a) tretjega odstavka 6. člena.

Coban proti Španiji (odločbi), 2003 in 2006, št. 17060/02
Turški državljan je bil v Španiji obsojen zaradi trgovanja z mamili in se je pritožil, med drugim zaradi izbire prevajalca/tolmača. Izjavil je tudi, da je tožilstvo upoštevalo dokaze, pridobljene s prisluškovanjem, ki jih je iz turščine v obliki povzetka prevedel »neregistrirani« prevajalec (del pritožbe 8. člena).
Sodišče: Tudi neuradni prevajalec je primeren, če pokaže »zadostno stopnjo zanesljivosti glede znanja jezika, ki ga tolmači«; španski zakon o kazenskem postopku ni zahteval uradne kvalifikacije za to nalogo in povzetek prevoda je bil sprejemljiv. Dejansko pa je sodišče upoštevalo samo pogovore v španščini in ne prevedene dokaze.
Pritožba nedopustna.

Čonka proti Belgiji, 2002, št. 51564/99
Skupini Romov iz Slovaške je bila odvzeta prostost do prisilne odstranitve.
Sodišče: Številni dejavniki so prispevali h kršitvi pravice do svobode, vključno z dejstvom, da je bil na voljo samo en tolmač za pomoč številnim romskim družinam na policijski postaji in da ta ni bival z njimi v zaprtem centru; vendar pa je bila raven obveščenosti zadostna za namene drugega odstavka 5. člena.
Ni bilo kršitve drugega odstavka 5. člena, temveč prvega odstavka 5. člena.

Čuprakovs proti Latviji (odločba), 2010, št. 8543/4
Različne pritožbe zaradi prevoda v ruščino; priporni nalog in obtožnico je pritožniku ustno prevedel državni tožilec, ki je vodil ta primer, in ne pooblaščeni prevajalec; odločba vrhovnega sodišča tudi ni bila prevedena.
Sodišče: Ni videti, da je bila storjena kršitev.
Pritožba nedopustna.

Cuscani proti Združenemu kraljestvu, 2002, št. 32771/96
Italijanski državljan je bil obsojen zaradi goljufije. Sodnik je naročil, naj se najde tolmač za sodno obravnavo z izrekom kazni, ampak ta ni bil prisoten. Namesto da bi sodnik sodno obravnavo preložil, je bil pripravljen upoštevati tolmačenje pritožnikovega brata, če bi bilo to potrebno.
Sodišče: Čeprav je sodnik vedel, da pritožnik s težavo spremlja postopek, se je pustil prepričati odvetniku, da si bo mogoče pomagati z »nepreizkušenimi jezikovnimi veščinami« pritožnikovega brata na obravnavi, ki je privedla do štiriletne zaporne kazni in desetletne diskvalifikacije direktorja podjetja; vendar pa ni bilo dosojeno pravično zadoščenje, ker sodišče ni moglo predvideti, kakšna bi bila kazen, če bi bil prisoten tolmač.
Kršitev prvega odstavka 6. člena v povezavi s točko (e) tretjega odstavka 6. člena.

Diallo proti Švedski (odločba), 2010, št. 13205/07
Francoska državljanka je bila obsojena na desetletno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja v zvezi z mamili, ne da bi ji pomagal pooblaščeni tolmač med začetnim zasliševanjem s strani carinika, ki je pozneje predložil dokaze proti njej. Ti dokazi naj bi privedli do zvišanja zaporne kazni. Po švedskem zakonu ni potreben noben registrirani tolmač, če uradna oseba more govoriti tuji jezik.
Sodišče: Ni dokazov, da bi bile pri jezikovni pomoči pomanjkljivosti. Poleg tega »je pritožbeno sodišče opravilo zadostno kontrolo ustreznosti tolmačenja [sic]«. Vendar pa je sodišče tu potrdilo pravico do tolmača v najzgodnejši preiskovalni fazi postopka in jo primerjalo s pravico do odvetnika pri razgovorih na policiji, kot je bilo ugotovljeno v zadevi Salduz proti Turčiji.
Nedopustno.

Elawa proti Turčiji, 2011, št. 36772/02
Pritožnik se je pritožil, da tolmač, ki ga je priskrbela policija, ni bil nepristranski in da tolmač, ki mu je pomagal pozneje na sojenju, ni bil ustrezno usposobljen.
Sodišče: Pritožba v zvezi s tolmačema ni bila obravnavana ločeno.
Kršitev točke (c) tretjega odstavka 6. člena, ker ni bilo odvetnika.

Erdem proti Nemčiji (odločba), 1999, št. 38321/97
Pritožnik se je pritožil, ker sodišča niso hotela naročiti prevoda preiskovalnih spisov in sodbe na 900 straneh v turščino, kar je bila po njegovem »obtožba zoper njega« v pritožbenem postopku.
Sodišče: Obdolženec nima neke splošne pravice, da bi mu sodišče dalo prevesti sodne spise, saj tretji odstavek 6. člena varuje pravice obrambe na splošno in ne pravice obdolženca ločeno. »Zato je dovolj, da so spisi v jeziku, ki ga razume obdolženec ali njegov odvetnik.«
Pritožba nedopustna.

Galliani proti Romuniji, 2008, št. 69273/01
Pritožnici je bila odvzeta prostost z namenom prisilne odstranitve, ni pa imela tolmača, da bi ji pojasnil razloge za odvzem prostosti.
Sodišče: Pritožnica se je lahko pogovarjala s policisti in ni imela težav z razumevanjem, kaj so ji rekli in kaj pričakovali od nje.
Ni bilo kršitve drugega odstavka 5. člena.

Güngör proti Nemčiji (odločba), 2001, št. 31540/96
Turški državljan, obsojen zaradi preprodaje drog, se je pritožil, da mu nemška sodišča niso dodelila tolmača za stike z zagovornikom.
Sodišče: Nemška sodišča so pred različnimi obravnavami proučevala, ali potrebuje tolmača; na eni obravnavi je njegov odvetnik rekel, da ga ne potrebuje, in na drugi je bilo omenjeno, da se z ženo pogovarja nemško. Obtožbe niso bile posebno zapletene, da bi zahtevale bolj poglobljeno znanje nemščine; torej je bilo njegovo znanje zadostno.
Nedopustno.

Hacioglu proti Romuniji, 2011, št. 2573/03
Pritožba, ker naj ne bi bilo pomoči tolmača in ker odločbe niso bile prevedene.
Sodišče: Tolmač je bil v resnici zagotovljen ves čas postopka. Pritožnik ni zaprosil za prevod odločb in v vsakem primeru mu jih je gotovo pojasnil njegov zagovornik, še zlasti ker se je pritožil proti njim.
Ni bilo kršitve točke (e) tretjega odstavka 6. člena.

Hermi proti Italiji (Senat), 2005, in (Veliki senat), 2006, št. 18114/02
Pritožnik (obtoženec tunizijskega porekla v zadevi v zvezi z mamili) ni prejel pisnega prevoda dokumenta v kazenskem postopku, in sicer obvestila o obravnavi na pritožbenem sodišču, zaradi česar se obravnave domnevno ni udeležil.
Sodišče: Senat je ugotovil kršitev 6. člena zaradi neprevedenega obvestila, ki ga je opisal kot »dokaj zapleten pravni dokument«, z opombo, da pritožnikovo znanje italijanščine ni bilo ugotovljeno. Veliki senat pa je vendarle opozoril, da ni samodejne pravice do pisnega prevoda (s sklicevanjem na Husaina) in da v vsakem primeru lahko šteje, da gospod Hermi razume italijansko, zlasti ker prebiva v državi že deset let. Sodišče je ponovno poudarilo pomen prevoda obtožnice.
Ni bilo kršitve 6. člena.

H. K. proti Belgiji (odločba), 2010, št. 22738/08
Pritožnik (libanonski državljan, obtoženec v postopku, ki je potekal v nizozemščini) se je pritožil zaradi nekakovostnega prevoda trditev državnega tožilca zoper njega v armenščino in zaradi neprevedenih policijskih preiskovalnih spisov.
Sodišče: Po tretjem odstavku 6. člena se ne zahteva prevod vseh dokumentov. Po poročilu strokovnjaka je pritožnik razumel bistvo trditev, čeprav je bil prevod dokaj netočen. Na splošno je imel dovolj informacij v jeziku, ki ga razume, da se je lahko branil. Pritožba v zvezi s 14. členom (diskriminacija) ni dovolj utemeljena. Zavrne se tudi pritožba na podlagi 13. člena, da ni učinkovitega pravnega sredstva.
Nedopustno.

Horvath proti Belgiji (odločba), 2012, št. 6224/07
Madžarski državljan se je pritožil na podlagi točke (a) tretjega odstavka 6. člena zaradi neprevedenega sodnega poziva z obtožnico.
Sodišče: To ni oviralo pritožnikove obrambe; med postopkom ni bilo nobene prošnje za prevod.
Nedopustno.

Hovanesian proti Bolgariji, 2010, št. 31814/03
Pritožniku so zaračunali stroške tolmačenja.
Sodišče: Nedoslednost v sodni praksi bolgarskega vrhovnega sodišča; pritožniku tega ne bi smeli zaračunati.
Kršitev točke (e) tretjega odstavka 6. člena.

Husain proti Italiji (odločba), 2005, št. 18913/03
Pritožniku, arabskemu govorcu, so sodili v odsotnosti kot enemu od organizatorjev terorističnega napada na italijansko potniško ladjo Achille Lauro leta 1985. Nekaj let za tem je bil prijet in izročen Italiji, kjer so mu na policijski postaji prebrali izročitveni nalog s pomočjo tolmača. Pritožil se je na podlagi točk (a) in (e) tretjega odstavka 6. člena, ker ni bilo pisnega prevoda tega naloga in ne kontrole kakovosti tolmačenja.
Sodišče: Tolmač je bil sposoben ustno prevesti dokument (in pritožniku je pomagal zagovornik); »ustna jezikovna pomoč lahko izpolni zahteve konvencije«. Kar zadeva kakovost, pa so »organi verjetno dobili vtis, da je razumel vsebino zadevnega dokumenta, ker se takrat ni pritožil«.
Nedopustno.

Işyar proti Bolgariji, 2008, št. 391/03
Pritožniku so zaračunali stroške tolmačenja.
Sodišče: Nedoslednost v sodni praksi bolgarskega vrhovnega sodišča; pritožniku tega ne bi smeli zaračunati.
Kršitev točke (e) tretjega odstavka 6. člena.

Kajolli proti Italiji (odločba), 2008, št. 17494/07
Albanski obtoženec se je pritožil, da sodna pisanja niso bila prevedena v njegov jezik in da mu niso priskrbeli tolmača.
Sodišče: Bil je upravičen do prevoda pisanj, ker ni bilo dokazov, da govori italijansko, in ker je odvetnik zaprosil za prevod; vender v konkretnih okoliščinah primera do tega ni prišlo, ker je pobegnil in obvestil ni bilo mogoče izročiti njemu osebno, temveč samo njegovemu odvetniku (s čimer se ta zadeva razlikuje od zadeve Brozicek). Pritožnik ni sodeloval v postopku, torej ni potreboval tolmača.
Nedopustno.

Kamasinski proti Avstriji, 1989, št. 9783/82
Pritožnik je bil državljan ZDA, ki so ga prijeli zaradi suma goljufije leta 1980 in na koncu obsodili. Nemško ni govoril. Pritožbe: sistem sodnih tolmačev ni zagotovil učinkovite pomoči; ni bilo prevodov obtožnice ali izjav prič iz predsodnega postopka. Tolmačenje med sojenjem je bilo nezadostno; še zlasti niso bila v angleščino prevedena pričanja v pisni obliki, ne določeno ustno pričanje in ne vprašanja pričam. Sodba – razen izreka – ni bila niti tolmačena na kraju samem niti prevedena pozneje. Tolmačenje je delno opravil kar uslužbenec kazenskega zavoda, na pogovoru s policisti pa je tolmačil celo zapornik, ker ni bilo zapriseženega prevajalca.
Sodišče: Glede izbire tolmača sodišče »ni poklicano, da sodi o avstrijskem sistemu registriranih tolmačev kot takem, ampak samo o tem, ali je tolmaška pomoč ... ustrezala zahtevam 6. člena«. Kar zadeva kakovost, na podlagi dokazov kot celote ni bilo utemeljeno, da pritožnik zaradi pomanjkljivega tolmačenja ni mogel ali razumeti dokazov proti njemu ali v svojem imenu dati zaslišati priče.
Sodišče je določilo načelo, da 6. člen pokriva pisno gradivo, ne samo ustne izjave, vendar pa je postavilo omejitve; ni treba prevesti vseh dokumentov, samo tiste, ki so potrebni, da se obtoženec seznani s primerom in se brani (zlasti obtožnico). Pisni prevod obtožnice ni potreben, če obdolženec dobi dovolj ustnih informacij o vsebini (v fazi dopustnosti so nekateri člani komisije menili drugače in se s tem niso strinjali). Prevod same sodbe: ni potreben in ustna pojasnila s pomočjo odvetnika so dovolj za pritožbo. Načelno se lahko obveznost organov nekoliko razširi tudi na poznejšo kontrolo ustreznosti zagotovljenega tolmačenja, a tej zahtevi je v tem primeru zadoščeno.
Ni kršitve 6. člena v zvezi s pritožbami glede jezikovne pomoči.

Katritsch proti Franciji, 2010, št. 22575/08
Ruski državljan je bil v Franciji obsojen zaradi tatvine, nezakonitega priseljevanja in ponarejanja. Tolmača je imel pri policijskem pridržanju, pred preiskovalnim sodnikom in na začetni obravnavi. Nekaj let pozneje pa na obravnavi na prizivnem sodišču, ki je potrdilo obsodbo, tolmača ni bilo.
Sodišče: Ni bilo dokazov, da je sploh zaprosil za tolmača, in njegova zadnja prošnja je stara pet let; v tem času je živel in delal v Franciji in ni bilo gotovo, ali tolmača sploh potrebuje. Obtožbe niso bile tako zapletene, da bi bilo potrebno poglobljeno poznavanje francoščine.
Ni bilo kršitve točke (e) tretjega odstavka 6. člena.

Kuvikas proti Litvi, 2006, št. 21837/02
Litovski pritožnik (mejni policist) se je pritožil, da je bil obsojen na podlagi pisnih pritožb tujcev, ki niso bile prevedene v nacionalni jezik.
Sodišče: Ni dokazov, da bi bil pritožnik obsojen na podlagi kakršnega koli dokumenta v tujem jeziku, ki ni bil preveden v litovščino.
Pritožba nedopustna, kršitev prvega odstavka 6. člena (dolžina postopka).

Ladent proti Poljski, 2008, št. 11036/03
Francoski državljan je bil ob aretaciji v poljskem jeziku obveščen o razlogih zanjo in obtožbah zoper njega. Izpustili so ga po desetdnevnem pridržanju.
Sodišče: Ni bil obveščen takoj in v jeziku, ki ga razume, o razlogih za prijetje in obtožbah zoper njega, dokler ga niso odpustili.
Kršitev drugega odstavka 5. člena.

Lagerblom proti Švedski, 2003, št. 26891/95
Finski pritožnik se je pritožil, da mu niso določili finsko govorečega odvetnika namesto švedskega, ki so mu ga dodelili. Pri primeru je šlo bolj za zamenjavo odvetnika.
Sodišče: Bil je sposoben govoriti in razumeti »poulično švedščino« ter se je bil torej do neke mere sposoben sporazumevati neposredno z odvetnikom, ki mu je bil dodeljen. Na splošno je bila jezikovna pomoč ustrezna.
Ni bilo kršitve točke (e) tretjega odstavka 6. člena.

Longa Yonkeu proti Latviji, 2011, št. 57229/09
Francoski državljan, ki je bil priprt do prisilne odstranitve, se je pritožil na podlagi drugega odstavka 5. člena zaradi pripornih nalogov.
Sodišče: Tolmač je bil na zadevni obravnavi prisoten.
Pritožba nedopustna (toda kršitev prvega odstavka 5. člena).

Lowry proti Portugalski (odločba), 1999, št. 42296/98
Pritožnik se je pritožil, da ga o razlogih za priprtje niso obvestili v angleščini, ter se pri tem skliceval na drugi odstavek 5. člena in točko (a) tretjega odstavka 6. člena.
Nedopustno.

Luedicke, Belkacem in Koç proti Nemčiji, 1978, št. 6210/73
Nemčija je poskušala dobiti vračilo stroškov tolmačenja od pritožnikov, potem ko so bili obsojeni (kot je bilo takrat določeno po domači zakonodaji).
Sodišče: 6. člen zagotavlja brezplačno pomoč in »iz tega ne izhaja, da se lahko od obtožene osebe zahteva plačilo stroškov tolmačenja, potem ko je bila obsojena«. Izraz brezplačna (gratuitement) se lahko razlaga kot »oprostitev plačila stroškov enkrat in za vselej«. Sodišče je zavrnilo argument, da se točka (e) tretjega odstavka 6. člena ne razširja na predsodni postopek.
Kršitev točke (e) tretjega odstavka 6. člena.

Mann proti Združenemu kraljestvu in Portugalski (odločba), 2011, št. 360/10
Nogometni navijač je bil obsojen na Portugalskem, a dovolili so mu oditi iz države do izvršitve kazni; nato so ga prijeli v Združenem kraljestvu na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo. Izročitev je izpodbijal na podlagi tega, da ni bil deležen poštenega sojenja, povrh vsega pa da je bilo tudi tolmačenje nekakovostno.
Sodišče: Poštenost postopka na Portugalskem je bila »sporna zadeva« (britanski sodniki so prišli do drugačnih sklepov). Ni dokazov o očitni kršitvi pravice do sodnega varstva ali o nevarnosti kršitve v primeru izročitve.
Nedopustno.

Mariani proti Franciji, 2005, št. 43640/98 (in odločba iz leta 2003)
Italijanski državljan, obdolžen za oboroženi rop v Franciji, je bil zaprt v Italiji zaradi drugih kaznivih dejanj. Pritožil se je, da ni prejel prevoda obdolžitve, namreč francoskega »arrêt de renvoi«. Pozneje so mu v odsotnosti sodili v Franciji.
Sodišče: Italijanski prevod obtožnice so mu pravilno priskrbeli v zaporu. Pritožba nedopustna (odločba). Bil je upravičen do prisotnosti na sojenju (torej s tolmačem).
Kršitev točk (c), (d) in (e) tretjega odstavka 6. člena skupaj s prvim odstavkom 6. člena.

Mironov proti Rusiji (odločba), 2006, št. 22625/02
Pritožnik se je pritožil, da mu niso priskrbeli tolmača ne med predhodno preiskavo ne na obravnavah pred prvostopenjskim in pritožbenim sodiščem.
Sodišče: Pritožnik je večino časa imel tolmača; ko pa ga ni imel, je bila ena obravnava pred pritožbenim sodiščem razveljavljena, druga pa je bila v skladu s pravili.
Pritožba nedopustna.

M. S. proti Finski (odločba), 2001, št. 46601/99
Pritožniku je na začetku pomagal finski tolmač, ki je tolmačil iz finščine v angleščino in obratno ter ga je potem na poznejši obravnavi nadomestil tolmač, ki ga je pritožnik izbral sam in je tolmačil v mandinko, njegov domači jezik. Pritožil se je na podlagi točke (e) tretjega odstavka 6. člena, da so mu odrekli pravico do brezplačne pomoči »sposobnega tolmača«, ker sodišče ni sámo dejavno ukrepalo, da bi zagotovilo ustrezno začetno tolmačenje v angleščino.
Nedopustno, ker niso bila izčrpana domača pravna sredstva.

Oldham proti Združenemu kraljestvu (odločba), 2000, št. 36273/97
Pritožnik se je pritožil na podlagi četrtega odstavka 5. člena, da ni bil deležen poštene obravnave pred senatom Uprave za pogojne izpuste, ker tolmač za znakovni jezik, ki so ga poklicali za ključno pričo, ni bil ustrezno usposobljen.
Sodišče: Ni dokazov, da je bilo tolmačenje neustrezno.
Pritožba nedopustna.

Osmani in drugi proti Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (odločba), 2000, št. 50841/99
Prvi pritožnik se je pritožil, ker ni bilo tolmačenja v albanščino.
Sodišče: Tolmač mora biti strokovno usposobljen, da so pritožnikove pravice na podlagi točke (e) tretjega odstavka 6. člena uresničljive in učinkovite. Pritožniku so brezplačno tolmačili štirje usposobljeni registrirani tolmači albanskega etničnega porekla, ki delajo kot uradni tolmači za sodišče, a se je pritoževal nad njihovim tolmačenjem in začel tekoče govoriti makedonščino, kar je sodišče navedlo k sklepu, da pritožnik sploh ne potrebuje tolmačenja.
Nedopustno.

Özkan proti Turčiji (odločba), 2006, št. 12822/02
Pritožnik, Kurd, se je pritožil, da ni imel tolmača med nekaterimi sodnimi obravnavami in da je bil tolmač, ki je bil prisoten na drugih obravnavah, pristranski, ker je bil policist.
Sodišče: Pritožnik se je očitno odpovedal pravici do novega tolmača, ko so ga o tem vprašali; pričakovati bi bilo, da bo zahteval drugega tolmača, če je dvomil o njegovi nepristranskosti, kot je trdil pritožnikov odvetnik. Na eni od obravnav se je pritožnik odločil, da bo svoje argumente navedel brez tolmača, in sodnik se je prepričal, da pritožnik dovolj dobro zna jezik za dejavno sodelovanje v kazenskem postopku.
Pritožba na podlagi točke (e) tretjega odstavka 6. člena nedopustna.

Öztürk proti Nemčiji, 1984, št. 8544/79
Turški državljan, obsojen zaradi prometnega prekrška, je moral plačati stroške tolmačenja na obravnavi pri upravnem organu.
Sodišče: V takih okoliščinah velja 6. člen in pritožniku ne bi smeli zaračunati teh stroškov.
Kršitev točke (e) tretjega odstavka 6. člena.

Pala proti Franciji (odločba), 2007, št. 33387/04
Pritožnik (turški poslovnež v Franciji) ni imel prevoda priporočenega pisma, ki mu ga je vročil rubežnik z obvestilom o sodbi, izrečeni pritožniku v nenavzočnosti.
Sodišče: Konvencija ne zagotavlja prevoda vseh dokumentov v posameznem primeru. Prevod bi lahko dobil kako drugače.
Nedopustno.

Panasenko proti Portugalski, 2008, 10418/03
Pritožnik, ukrajinski državljan (ki mu sodijo zaradi umora taksista), se je pritožil, da je njegov tolmač tolmačil v ruščino in ne ukrajinščino ter da je bil slednji nesposoben. Med sojenjem je po tolmaču poskušal izraziti svoje pritožbe, a predsedujoči sodnik je obema naročil, naj se ne pogovarjata.
Sodišče: Iz posnetka, ki ga je priskrbel pritožnik, je ugotovilo, da tolmačenje ni bilo popolno, da pa pritožnik »ni navedel, kako so težave s tolmačenjem vplivale na poštenost postopka kot celote. Gradivo v sodnem spisu kaže, da je lahko razumel bistvo ustnega postopka in predstavil svojo različico dejstev.« Vendar pa je bila storjena kršitev, ker ni imel pravne pomoči za pritožbo na vrhovno sodišče; rok je delno zamudil zato, ker je tekel od vročitve sodbe v portugalščini, in ne zaradi prevoda.
Ni kršitve točke (e) tretjega odstavka 6. člena, temveč točke (c) prvega in tretjega odstavka 6. člena.

Petuhovs proti Nemčiji (odločba), 2010, št. 60705/08
Pritožba zaradi neprevedene sodbe (točka (a) tretjega odstavka 6. člena).
Sodišče: Ob ustnem prevodu naloga za prijetje in sestankih z zagovornikom skupaj s tolmačem pisni prevod sodbe ni bil potreben. Pritožnik ni pojasnil, kako je umanjkanje prevoda vplivalo na njegovo pravico do obrambe.
Nedopustno.

Plotnicova proti Moldaviji, 2012, št. 38623/05
Pritožnica se je pritožila na podlagi tretjega odstavka 6. člena zaradi neprevedenih dokumentov: informacije, ki jo je prejel tožilec iz Francije (v odziv na zaprosilo) in bi bila lahko dokaz v pritožničino korist.
Sodišče: Dokumente bi bilo treba prevesti v korist obrambe.
Kršitev tretjega odstavka 6. člena.

Přḯplata proti Romuniji (odločba), 2014, št. 42941/05
Pritožba, da so bile tolmaške storitve neustrezne in da najpomembnejši dokumenti, kot so obtožnica, sodbe domačih sodišč in pritožbe, ki so jih vložili tožilci, niso bili prevedeni v češčino. Država je trdila, da po romunskem zakoniku o kazenskem postopku obtoženec ni upravičen do pisnega prevoda dokumentov v sodnem spisu.
Sodišče: Pritožnik je imel na voljo tolmače na vseh obravnavah in pomagali so mu romunski odvetniki; ker ni bilo pisnega prevoda, postopek ni bil nepošten, saj je bil pritožnik zadosti obveščen z obtožbami in dokazi proti njemu.
Nedopustno.

Protopapa proti Turčiji, 2009, št. 16084/90 (in Strati proti Turčiji)
Ciprski državljanki so sodili zaradi sodelovanja v protiturških demonstracijah. Pritožila se je zaradi slabega prevoda postopka.
Sodišče: Čeprav sodišče »ni imelo nobenih podatkov, po katerih bi ocenilo kakovost tolmačenja«, je bilo iz pritožničine lastne različice dogodkov očitno, da je razumela tako obtožbe proti njej kot izjave prič; ni bilo videti, da je izpodbijala kakovost tolmačenja pred sodnikom prvostopenjskega sodišča, zahtevala zamenjavo tolmača ali prosila za pojasnilo o naravi in vzroku obtožbe. Ni zahtevala prevoda pisnih dokumentov in nič ni kazalo, da bi bila taka zahteva zavrnjena.
Ni kršitve 6. člena.

Puelinckx proti Belgiji (odločba), 2001, št. 49104/99
Pritožba na podlagi točke (e) tretjega odstavka 6. člena, da stroškovnik (po obsodbi) ne omenja izključitve stroškov prevoda za tožilski sodni spis (kar naj bi očitno zahtevala belgijska zakonodaja).
Sodišče: Ker pritožnik ni sam zahteval jezikovne pomoči, ni bilo problema na podlagi točke (e) tretjega odstavka 6. člena.
Nedopustno.

Rahimi proti Grčiji, 2011, št. 8687/08
Mladoletni prosilec za azil, ki naj bi ga prisilno odstranili iz Grčije, se je pritožil na podlagi četrtega odstavka 5. člena, da ni mogel »začeti postopka, s katerim bi izpodbijal zakonitost odvzema prostosti in pridržanja«. Skliceval se je na težave z jezikom.
Sodišče: Jezikovno vprašanje se upošteva pri ugotovitvi kršitve četrtega odstavka 5. člena – vendar zadeve ni treba obravnavati ločeno na podlagi drugega odstavka 5. člena.

Ṣaman proti Turčiji, 2011, št. 35292/05
Pritožnica, Kurdinja, se je pritožila, da ni mogla dovolj dobro razumeti turščine in da so ji bile med policijskim pridržanjem kršene pravice do obrambe, ker ni bila deležna pomoči tolmača (in odvetnika).
Sodišče: Ob upoštevanju pomena faze preiskave ni bilo ugotovljeno, da pritožnica dovolj dobro razume vprašanja, ki so ji bila postavljena, ali da se more ustrezno izražati v turščini, vsekakor pa ne na taki ravni, da bi se bilo mogoče zanesti na njene izjave kot dokaz proti njej. Obtožbe so bile tako zapletene, da so zahtevale podrobno znanje jezika: obtožili so jo »posebno težkih kaznivih dejanj«. Odsotnost tolmača med policijskim pridržanjem je nepopravljivo vplivala na njene pravice do obrambe. Brez njegove prisotnosti pa se ne bi mogla pravno veljavno odpovedati pravici do pravne pomoči.
Kršitev točke (e) tretjega odstavka 6. člena (in točke (c) tretjega odstavka 6. člena).

Sandel proti Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, 2010, št. 21790/03
Pritožba zaradi nezagotovljenega hebrejskega tolmača po določenem trenutku v postopku. Pri primeru je zamuda očitno nastala v glavnem zato, ker ni bilo ustrezno pooblaščenih tolmačev, ni pa bilo dovoljeno pridobiti sodnega tolmača iz tuje države.
Sodišče: Oblasti so izgubljale čas (dve leti in pol) z iskanjem hebrejskega tolmača, ko bi bil v tej fazi postopka dovolj tolmač v neki drug jezik. Pisni prevod obtožnice ni potreben.
Ni kršitve točke (e) tretjega odstavka 6. člena, temveč prvega odstavka 6. člena (dolgotrajnost postopka).

Sardinas Albo proti Italiji (odločba), 2004, št. 56271/00
Pritožba zaradi odsotnosti tolmača na sodni obravnavi.
Sodišče: Pritožnik je podpisal dokument, v katerem se je odpovedal pravici do tolmača. Sprejel je tudi sporazum o priznanju krivde in ni bilo dokazov, da mu je bilo to vsiljeno s kršitvijo pravice do obrambe.
Pritožba nedopustna.

Shannon proti Latviji, 2009, št. 32214/03
Pritožnik, ameriški državljan, se je pritožil zaradi zamud pri pritožbi zoper priporne naloge, ki so nastale zaradi težav s prevodom.
Sodišče: Zamuda je nastala predvsem zaradi napačne odločitve sodišča, da vrne pritožniku pritožbo v prevod, čeprav domača zakonodaja določa, da mora za prevod poskrbeti to sodišče, ki pa pritožniku ni pravočasno zagotovilo prevoda svoje odločitve.
Kršitev četrtega odstavka 5. člena (zamuda).

Tabaï proti Franciji (odločba), 2004, št. 73805/01
Obtožnica ni bila prevedena v arabščino, ki je pritožnikova materinščina.
Sodišče: Dovolj dobro je znal francosko, prihaja iz francosko govoreče države, Tunizije. Ni dokazov, da bi zahteval tolmača. Kasacijsko sodišče je ugotovilo, da predhodno pred porotnim sodiščem ni bilo zahteve za prevod.
Pritožba nedopustna.

Tabesh proti Grčiji, 2009. Št. 8256/07
Afganistanski državljan je bil priprt do prisilne odstranitve; na podlagi drugega odstavka 5. člena se je pritožil, da so ga o razlogih za prijetje obvestili v jeziku, ki ga ni razumel (arabščina).
Sodišče: Ni se pritožil ob prijetju.
Pritožba nedopustna (niso bila izčrpana vsa domača pravna sredstva).

Tiemann proti Franciji in Nemčiji (odločba), 2000, št. 47457/99
Nemški državljan v francoskem postopku za dodelitev skrbništva nad otrokom je trdil, da ni imel primerne priložnosti argumentirati zadevo na sodišču in da je bil v slabšem položaju glede na svojega nasprotnika; redek primer, da je sodišče obravnavalo pritožbo zaradi odsotnosti ali nesposobnosti tolmača v civilnem postopku (civilno poglavje 6. člena).
Sodišče: Pritožnik, ki mu je pomagal francoski odvetnik z znanjem nemščine, je dejansko imel ustrezno priložnost, da predloži svoje argumente.
Nedopustno.

Uçak proti Združenemu kraljestvu (odločba), 2002, št. 44234/98
G. Uçak se je pritožil, da gospa O., turška tolmačka na Škotskem, ni govorila njegovega jezika (kurdščine) in da je bila do njega pristranska. Ni bila imenovana neodvisno od policije in tožilstva. Trdil je, da ga je, ker je povezoval tolmačko s policijo, to prestrašilo in mu preprečilo, da bi se neovirano pogovoril s pravnim zastopnikom. Tolmačko je tožilstvo uvrstilo tudi na seznam prič.
Sodišče: Ni dokazov o nepoštenosti – pritožnik se takrat ni pritožil in nekatere od njegovih trditev so očitno neutemeljene. Ni formalne zahteve, da mora biti tolmač neodvisen od policije ali drugih organov, vendar pa mora biti pomoč »učinkovita« in »ne taka, da škodi poštenosti postopka«.
Nedopustno.

Vikoulov in drugi proti Latviji (odločba), 2006, št. 16870/03
Pritožba na podlagi drugega odstavka 5. člena; in tudi brez pisnega prevoda razlogov za priprtje.
Sodišče: Ustna informacija v materinščini pritožnikov je zadoščala.
Pritožba nedopustna.

 

                1 Vsi poudarki ali mnenja, izraženi v teh povzetkih, so avtorjevi (James Brannan); dopolnjeno maja 2016; celotna besedila sodb in odločb (v francoščini in/ali angleščini) si oglejte na http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc.

Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije

Dalmatinova 2

1000 Ljubljana

051 813 633

031 510 898

Osnovni podatki

 • davčna številka: 42621526
 • matična številka: 4067983000
 • transakcijski račun, odprt pri banki Intesa Sanpaolo:
  SI56 1010 0005 3561 455
 • BIC/SWIFT koda banke: BAKOSI2X
 • Splošni pogoji poslovanja